โอกาสและข้อควรระวัง หากลงทุน ETF

investment
สรุปข้อดี ข้อควรระวังของการลงทุนใน ETF
ETF มีข้อดีอะไร

ETF มีข้อดีอะไรบ้าง??

จากที่คราวที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับ ETF กันไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูข้อดีของ ETF และความเสี่ยงในการลงทุน ETF กันนะครับ

ข้อดีของ ETF คือ

1. ซื้อขายราคา Real time

ผู้ลงทุนสามารถดูราคา ETF และส่งคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการไม่ต้องรอลุ้นราคากองทุนสิ้นวัน

2. เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระจายความเสี่ยงที่ต้นทุนต่ำ

ETF มีการกระจายการลงทุนไปที่หลักทรัพย์หลายตัว หลายอุตสาหกรรม ETF 1 หลักทรัพย์ จะกระจายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ทำให้ใช้เงินทุนน้อยกว่ากระจายเงินลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่าง ๆด้วยตัวเอง และยังลดความเสี่ยงจากการเลือกหุ้นผิดตัวได้ด้วย

3. มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

บลจ.ผู้ออก ETF จะแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ทำหน้าที่ส่งคำสั่งเสนอซื้อ และขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ราคา ETF เคลื่อนไหวตามมูลค่าที่แท้จริงของกองทุนทำให้สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์

4. มีความโปร่งใส แจ้งสัดส่วนการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบ

บลจ.ผู้ออก ETF จะประกาศรายชื่อและ สัดส่วนของตะกร้าหลักทรัพย์หรือกลุ่มของตราสารที่ไปลงทุนทุกวัน (Portfolio Depository File: PDF) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ และใช้ในการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถนำหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่ได้ประกาศไว้มาแลกเป็น ETF หรือขาย ETF แล้วขอรับเป็นหลักทรัพย์ได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการแจ้งในหนังสือชี้ชวน

5. ได้ผลตอบแทนตามดัชนี ค่าบริหารจัดการต่ำ

ETF ส่วนใหญ่มีนโยบายการบริหารจัดการลงทุนเชิงรับ เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียง กับดัชนีหรือราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิงมากที่สุด ไม่ได้เป็นการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อเอาชนะตลาดเหมือนกองทุนรวมส่วนใหญ่ ทำให้ ETF มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป

——————————————–

ถึงแม้ว่า ETF จะมีข้อดีมากมาย แต่การลงทุน ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจากการลงทุนใน ETF มี 3 ข้อ คือ

1.Market Risk

คือ ความเสี่ยงด้านราคา หรือความเสี่ยงตลาดราคา ETF หรือผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ ETF ไปลงทุน อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปได้

2. Tracking Error

คือ ความเสี่ยงจากการที่ ETF ไม่สามารถให้ผลตอบแทนเท่ากับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง โดยอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ความสามารถในการถือสินทรัพย์ตามสัดส่วนดัชนีอ้างอิง สภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินอ้างอิง
เป็นต้น ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของผลตอบแทนไปจากดัชนีอ้างอิง โดยผลตอบแทน ETF อาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงก็ได้

3. Exchange Rate Risk

คือ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ETF ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับ ETF ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ

——————————————–

จะเห็นได้ว่ากองทุน ETF มีข้อดีมากมายเลย ถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว

กองทุน ETF จะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหน เราจะมาพูดต่อกันในคราวหน้านะครับ

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *